ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities:


Cursus of Cursussen: cursussen, workshops, trainingen en opleidingen inclusief (eventueel) cursusmateriaal.


Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan de Cursus deelneemt.


Opdrachtgever: De partij die met ‘Leer Arabisch’ (al dan niet rechtstreeks) een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het cursusgeld, aan ‘Leer Arabisch’ verschuldigd is. Is de Opdrachtgever de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de cursus dan is hij tevens Deelnemer onder deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘Leer Arabisch’ en Opdrachtgever voor wat betreft een Cursus.


2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


2.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Cursus komt tot stand door het indienen van een aanvraag door de Opdrachtgever en deze per e-mail te verzenden naar leerarabisch@gmail.com waarna ‘Leer Arabisch’ een bewijs van inschrijving per e-mail verstrekt. De in de eerste volzin bedoelde aanvraag impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Inschrijvingen


3.1 Alle Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.


3.2 ‘Leer Arabisch’ behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.


3.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.


3.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de Cursus.

 

Artikel 4: Prijzen


4.1 Alle prijzen, inclusief prijzen op de website, kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.


4.2 Bij een offerte is de vermelde cursusprijs slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.


4.3 In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.


4.4 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden, indien van toepassing, inclusief BTW in rekening gebracht.


4.5 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 5: Annulering en wijziging


5.1 Annulering van een Cursus door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden via e-mail. De ontvangstdatum van de e-mail met de opzegging of annulering geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.


5.2 Annulering van een Cursus door opdrachtgever of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de startdatum kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.


5.3 Opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.


5.4 Bij niet verschijnen van de Deelnemer is Opdrachtgever de volledige cursusprijs verschuldigd.


5.5 ‘Leer Arabisch’ behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van een Cursus organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 6: Betaling


6.1 De Opdrachtgever dient de gehele vordering uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Cursus te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ‘Leer Arabisch’.


6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


6.3 Bij een Cursus met een duur van 12 weken of langer wordt een aanbetaling gevraagd van 20% van het cursusbedrag en dient de rest van het cursusbedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus te zijn betaald.


6.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is ‘Leer Arabisch’ gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van ‘Leer Arabisch’ om schadevergoeding te vorderen.


6.5 Zowel ‘Leer Arabisch’ als de Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

 

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht


7.1. ‘Leer Arabisch’ streeft ernaar om geplande Cursus te allen tijde door te laten gaan. Indien door overmacht een Cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, is’ Leer Arabisch’ hiervoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk. ‘Leer Arabisch’ zal, indien mogelijk, zorg dragen voor een vervangende Cursus, eventueel verzorgd door een andere medewerker. Indien ‘Leer Arabisch’ niet in staat is een vervangende Cursus, heeft Opdrachtgever recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld binnen 4 weken.


7.2 De met ‘Leer Arabisch’ gesloten overeenkomst leidt voor ‘Leer Arabisch’ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.


7.3 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ‘Leer Arabisch’ zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.


7.4 Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Leer Arabisch.

 

Artikel 8: Intellectuele Eigendom


8.1 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de Cursus worden door ‘Leer Arabisch’ voorbehouden.


8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Leer Arabisch’ is de Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid


9.1 ‘Leer Arabisch’ sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.


9.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van ‘Leer Arabisch’ uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen ‘Leer Arabisch’ aan Opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.


9.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht


10.1 Op de overeenkomst tussen Leer Arabisch en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.